Bài 6

Nội dung : Các lệnh sử dụng hỗ trợ cho quá trình thiết kế

1.Lệnh sao chép (COPY)

2.Lệnh sao chép tạo dãy (ARRAY)

3.Lệnh lấy đối xứng gương (MIRROR)

4.Lệnh vẽ song song (OFFSET)

5.Lệnh bo tròn đối tượng (FILLET)

6.Lệnh vát đối tượng (CHAMFER)

7.Lệnh chia đối tượng (DIVIDE)

8.Lệnh chia đối tượng theo độ dài đoạn (MEASURE)

 

 

  Lệnh COPY

Lệnh sao chép đối tượng

 Trên thanh công cụ, chọn

Từ Edit menu, chọn Copy

 Command line: Copy

Select objects: Chọn đối tượng cần sao chép

<Base point or displacement>/Multiple:

 

Base point or displacement

Nếu bạn trỏ vào một điểm, AutoCAD dùng điểm thứ nhất làm điểm cơ sở(1). Toạ độ điểm thứ hai(2) là vị trí của đối tượng đã được sao chép. Nếu biết khoảng cách có thể dùng cách nhập toạ độ cực.

 

Mulltiple

Cho phép sao chép đối tượng gốc thành nhiều bản mà chỉ cần một lần gọi lệnh copy. AutoCAD sẽ lặp đi lặp lại dòng nhắc Second point of displacement cho đến khi nhận được trả lời Null thì kết thúc lệnh.

 

  Lệnh ARRAY

Lệnh sao chép tạo dãy

Lệnh array cho phép sao chép đối tượng thành nhiều bản và sắp xếp chúng theo dạng dãy chữ nhật (rectangular) hay dãy tròn (polar).

 Trên thanh công cụ, chọn

Từ Edit menu, chọn Array

 Command line: Array

Select object: (chọn đối tượng muốn tạo dãy)

Rectangular or Polar array (R/P) < giá trị hiện thời >:

Rectangular

Tùy chọn này cho phép tạo ra một mảng theo dạng chữ nhật. AutoCAD sẽ yêu cầu nhập vào số hàng và cột, cũng như khoảng cách giữa các hàng và cột.

Number of rows (---) <1>: (số hàng)

Number of columns (///) <1>: (số cột)

Unit cell or distance between tows (---): (Khoảng cách giữa các hàng).

Unit cell or distance between columns (///): (khoảng cách giữa các cột).

Khi khoảng cách giữa các hàng là dương, số hàng thêm vào sẽ nằm phía trên đối tượng cơ sở. Còn khi khoảng cách giữa các hàng là âm thì ngược lại. Tương tự như thế nếu khoảng cách giữa các cột là dương thì các cột thêm vào sẽ nằm ở phía bên phải đối tượng cơ sở và ngược lại.

Lưu ý: Mảng hình chữ nhật sẽ được đặt nghiêng theo Mode Rotate của Snap.

 

Polar

Tùy chọn này cho phép đặt các đối tượng được sao chép theo một đường tròn (circle) hay cung tròn (arc). Các đối tượng được sao chép có thể lấy cùng phương với đối tượng gốc hay sẽ được quay khi tạo dãy.

Trong tùy chọn này, dòng nhắc của AutoCAD sẽ là:

Rectangular or Polar array (R/P): p ←

Center point of array: (tâm của dãy)

Number of items: (số phần tử của dãy)

Angle to fill (+ = ccw, -=cw)<360>: (góc điền đầy)

Rotate object as they arc copied? <Y>: (có quay các đối tượng khi sao chép không? Y = có, N = không).

Góc điền đầy là góc chắn cung mà trên đó sẽ sắp xếp dãy tròn, được tính từ vị trí đối tượng cơ sở, quay theo chiều kim đồng hồ nếu góc âm và ngược chiều kim đồng hồ góc dương).

 

  Lệnh MIRROR

Lệnh lấy đối xứng gương

Lệnh mirror cho phép tạo một hình đối xứng với một hình đã có trên bản vẽ qua một trục đối xứng xác định.

 

 Trên thanh công cụ, chọn

Từ Modify menu, chọn Mirror

 Command line: Mirror

Select object:(chọn đối tượng)

....

First point of mirror line: (điểm thứ nhất của trục đối xứng(1))

Second point of mirror line: (điểm thứ hai của trục đối xứng(2))

Delete old objects <N>: (Y hoặc N)

Trả lời Y để xóa các đối tượng cũ đi và trả lời N nếu muốn giữ các đối tượng cũ.

Lấy đối xứng các hàng chữ và thuộc tính

Tùy thuộc vào giá trị của biến mirrtext mà các hàng chữ và các thuộc tính được lấy đối xứng bằng lệnh mirror sẽ có dạng bình thường hay đối xứng.

Khi Mirrtext = 1 (mặc định) các hàng chữ được lấy đối xứng như các hình vẽ khác.

Khi Mirrtext = 0, sau khi đối xứng, các hàng chữ sẽ có dạng bình thường.

Với các giá trị của thuộc tính trong Block, khi lấy đối xứng cũng chịu tác dụng của biến Mirrtext như đối với text. Ví dụ sau đây minh họa ảnh hưởng của biến Mirrtext.

 Lệnh MIRROR3D

Được viết sau

 Lệnh OFFSET

Lệnh vẽ song song

Lệnh Offset cho phép tạo một đối tượng mới song song với đối tượng được chỉ ra và cách đối tượng này một khoảng xác định hay đi qua một điểm xác định.

 

 Trên thanh công cụ, chọn

Từ Modify menu, chọn Offset

 Command line: Offset

Offset distance or through <giá trị mặc định>:

Offset distance

Tạo một đối tượng song song với đối tượng đã chọn thông qua khoảng cách.

Select object to offset: (chọn đối tượng để vẽ song song)

Side to offset?: (chọn phía để đặt đối tượng mới bằng cách vào một điểm bất kỳ về phía đó).

 

Through

Tạo một đối tượng song song với đối tượng đã chọn thông qua toạ độ điểm

Select object to offset: (chọn đối tượng để vẽ song song)

Through point: Toạ độ điểm (1)

Lưu ý: Lệnh offset chỉ có tác dụng với các đối tượng như là line, arc, circle và polyline. Khi chọn đối tượng chỉ có thể chọn bằng cách điểm vào đối tượng đó. Không thể chọn đối tượng bằng Window, Cross, Fence, WPolygon, CPolygon hay Last.

 

 Lệnh FILLET

Lệnh bo tròn đối tượng fillet

 

Lệnh Fillet dùng để nối tiếp hai đường thẳng, cung tròn, đường tròn bằng một cung tròn có bán kính xác định.

Mặc định AutoCAD yêu cầu xác định hai đối tượng hay hai phân đoạn của Polyline để fillet. Việc chọn đối tượng thường tiến hành bằng cách điểm vào đối tượng hay cũng có thể bằng cửa sổ nhưng phải đảm bảo trong một lần chọn không có quá hai đối tượng trong cửa sổ đó.

Sau khi chọn đủ hai đối tượng, AutoCAD sẽ tự động kéo dài chúng (nếu cần) cho tới khi chúng cắt nhau, rồi tỉa đi phần thừa (giữ lại đoạn được chọn) và nối chúng bằng một cung tròn có bán kính là bán kính hiện hành (xác định bằng tùy chọn Radius trong lệnh này).

 

 Trên thanh công cụ, chọn

Từ Modify menu, chọn Fillet

 Command line: Fillet

Polyline / Radius / Trim / <Select first object>: Chọn một phương thức

Polyline

Tuỳ chọn này cho phép lượn cong tất cả các phân đoạn của Polyline với cùng bán kính xác định.

Polyline/Radius/<Select first object>: p ←

Select 2D polyline: (chọn polyline phẳng).

Tất cả các phân đoạn sẽ được lượn cong theo bán kính hiện hành, kể cả các đoạn đã được lượn cong cũng sẽ được lượn cong theo bán kính mới.

Radius

Đặt bán kính lượn cong

Tùy chọn này cho phép kiểm tra và thay đổi bán kính lượn cong

Polyline/Radius/<Select first object>:r ←

Enter fillet radius <giá trị hiện hành>: (vào giá trị bán kính lượn cong).

Giá trị nhập vào sẽ là giá trị hiện hành và được duy trì cho đến khi thay đổi nó. Khi lần đầu tiên dùng lệnh fillet, giá trị Radius được mặc định bằng 0 và với bán kính đó thì hai đường được fillet chỉ nối đỉnh với nhau. Có thể dùng tính chất này để nối đỉnh hai đường thẳng, cung tròn một cách nhanh chóng.

Trim

Chọn chế độ cắt / không cắt cho lệnh Fillet

Trim/No Trim <current>: chọn một phương thức

 Lệnh CHAMFER

Lệnh làm vát mép đối tượng

Lệnh Chamfer (vát mép) cho phép nối tiếp hai đường thẳng bằng một đoạn thẳng xác định. Lệnh này hoạt động tương tự như lệnh Fillet. 

 Trên thanh công cụ, chọn

Từ Modify menu, chọn Chamfer

 Command line: Chamfer

Polyline / Distances / Angle / Trim / Method / <Select first line>: Chọn một phương thức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Select first line

Chọn một trong hai cạnh cần cắt vát của đối tượng 2D hoặc 3D solid.

Trường hợp đối tượng 2D

Select second line: Chọn cạnh cắt vát thứ hai

Trường hợp đối tượng 3D

Nếu bạn chọn cạnh của đối tượng 3D solid, bạn phải cho biết một tronghai mặt liền kề nhau tới cạnh là bề mặt cơ sở.

Select base surface:chọn mặt cơ sở

Next / <OK>: Chọn N hoặc O

Chọn O để lựa chọn mặt cơ sở. Chọn N để lựa chọn mặt tiếp theo. Thông qua hai mặt xác định được cạnh giao nhau giữa hai mặt.

Loop / <Select edge>: Chọn một phương thức

 • Select edge

Lựa chọn cắt vát từng cạnh

 • Loop

Chọn tất cả các cạnh trong mặt cơ sở

Polyline

Cắt vát cho một Polyline: hoạt động của tùy chọn này tương tự như trong lệnh fillet.

Distances

Đặt khoảng cách cho cạnh vát. Tùy chọn này dùng để xác định độ dài vát cho mỗi cạnh, chúng có thể bằng nhau, khác nhau hay bằng 0. Giá trị độ dài vát xác định bằng tùy chọn này sẽ trở thành hiện hành và được duy trì cho đến khi thay bằng giá trị khác.

Enter first chamfer distance <current>: Cho khoảng cánh vát cạnh thứ nhất

Enter second chamfer distance <current>: Cho khoảng cánh vát cạnh thứ nhất

Angle

Đặt khoảng cách vát cho cạnh thứ nhất, khoảng cách vát cạnh thứ hai được tính thông qua cạnh thứ nhất và góc giữa chúng.

Enter first chamfer distance <current>: Cho khoảng cánh vát cạnh thứ nhất

Enter angle from the first line <current>: Giá trị góc

Trim

Chọn chế độ cắt / không cắt cho lệnh chamfer

Trim/No Trim <current>: chọn một phương thức

Method

Chọn phương thức nhập theo hai khoảng cách hoặc theo một khoảng cách và một góc.

Distance / Angle / <current>: Chọn một phương thức

 

 Lệnh DIVIDE

Lệnh chia đối tượng vẽ thành nhiều phần bằng nhau

Lệnh Divide chia một đối tượng thành nhiều phần có độ dài bằng nhau và đặt các điểm đánh dấu (point) dọc heo đối tượng tại các điểm chia.

Từ Draw menu, chọn Point-> Divide

 Command line: divide

Select object to divide: (chọn đối tượng cần chia)

<Number of segments> / Block: (số đoạn cần chia ra hoặc B)

Number of segments

Vào số phân đoạn cần chia: Một đối tượng có thể được chia ra thành từ 2 đến 32767 phân đoạn. Các đối tượng được chia bởi lệnh divide là line, arc, circle và 2D polyline. Sau khi chia xong vị trí chia được đánh dấu bằng điểm (point), có dạng và kích thước của kiểu điểm hiện thời.

Block

Tùy chọn này cho phép chèn vào các điểm chia một khối đã có

Block name to insert: (tên của block muốn chèn).

Align block with object: ? <Y>: (có muốn xoay block theo vị trí chèn không? Y = có; N = không)

Number of segments: (số phân đoạn cần chia ra).

 Lệnh MEASURE

Lệnh chia đối tượng theo độ dài đoạn

Lệnh Measure cho phép đo đối tượng bằng một đoạn (segment) có độ dài xác định. Các đối tượng có thể chọn cho lệnh này là line, arc, circle và polyline. Cấu trúc của lệnh Measure tương tự lệnh Divide.

Từ Draw menu, chọn Poit-> measure

 Command line: measure

Select object to Measure: (chọn đối tượng bằng cách điểm vào đối tượng)

<Segment length>/Block: (chiều dài đơn vị hay B).

Segment length

Tùy thuộc vào điểm khi chọn đối tượng ở gần đầu nào, AutoCAD sẽ bắt đầu đo từ đầu đó. Đoạn cuối cùng có thể ngắn hơn các đoạn khác. Tại các điểm chia được đánh dấu bằng point.

Phân đoạn đối tượng là một đoạn thẳng

 

 

Phân đoạn đối tượng là một đường tròn

Phân đoạn đối tượng là một đường Polyline

Block

Tùy chọn này cho phép chèn vào các điểm chia một khối đã có

Block name to insert: (tên của block muốn chèn).

Align block with object? <Y>: (có muốn xoay block theo vị trí chèn không? Y = có; N = không)

Segment length: (Khoảng cách giữa các phân đoạn).

Sau khi bạn nhập vào khoảng cách giữa các phân đoạn, các block sẽ được chèn vào vị trí các phân đoạn đó.

Lên trênIn ra

Mục lục | Bài 1 |  Bài 2 |  Bài 3 |  Bài 4 |  Bài 5 |  Bài 6 |  Bài 7 |  Bài 8 |  Bài 9 |  Bài 10 |  Bài 11 |  Bài 12 |  Bài 13

Online Ebook 2009 by MangXD.VN
(Ai là tác giả vui lòng liên hệ Webmaster)

Tham khảo ý kiến khách hàng

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

 • Liên tục được cải tiến, sửa đổi bởi cả thế giới.
 • Được sử dụng miễn phí không mất tiền.
 • Được tự do khám phá, sửa đổi theo ý thích.
 • Phù hợp để học tập, nghiên cứu vì được tự do sửa đổi theo ý thích.
 • Tất cả các ý kiến trên
 •  
 • Liên kết hợp tác
 •  
 •  
 •  
 •  

Đang truy cậpĐang truy cập : 10

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 9


Hôm nayHôm nay : 1634

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 29085

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7126107

 •  
 •  
 •